Hva sier barnevernloven om ettervern?

Bilde

Her finner du den mest omfattende og dessuten best oppdaterte oversikten over hva barnevernloven sier om denne delen av barnevernarbeidet. (Oversikten er under oppdating i desember 2010 og januar 2011, det legges stadig ut nytt stoff i denne perioden).

Barneverntjenestens begrunnelsesplikt


Den nyeste endringen av Lov om barneverntjenester som omhandler ettervern kom 1. juli 2009. Den slår blant annet fast at barneverntjenesten skal begrunne det dersom den IKKE gir tilbud om ettervern til en ungdom.

Du kan lese mer om lovendringen av 2009 her

Spørsmål og svar om ettervernbestemmelsene i Lov om barneverntjenesterNedenfor vil du finne mye stoff som gjengir hva loven sier om overgang og ettervern, og som forklarer hvordan loven kan brukes for å sikre en god overgang til en selvstendig tilværeelse for ungdom. Vi har lagt opp denne delen av Ettervernsiden som spørsmål og svar, fordi det er lettere å lese.

Hvordan kan jeg bruke denne delen av Ettervernsiden?

Hva sier barnevernloven egentlig om ettervern?

Har ettervernbestemmelsene en lang historie?

Hva er formålet med ettervernet?

Hvilke paragrafer i loven må vi særlig kjenne?

Hva sier egentlig paragraf 1-3?

Hva sier egentlig paragraf 4-15 siste ledd?

Hvorfor sier ikke disse paragrafene noe om ettervern?

Men kan ikke NAV bare overta ansvaret for ungdom som blir myndige?

Hvilke vedtakshjemler har barnevernloven som kan hjemle ettervernsarbeid?

Skille mellom vedtak og tiltak

Hvilke konkrete ettervernstiltak kan man bruke?

Er det alltid nødvendig at ungdommen samtykker?

Må foreldrene tas med på råd om ettervern?

Har ungdom rett til ettervern dersom de krever det?

Kan ungdom som ønsker ettervern risikere å ikke få det ?

Må vedtak om ettervern være gjort før ungdommen fyller 18 år?

Hvilke barnevernfaglige vurderinger må barneverntjenesten gjøre?

Hvordan kan en plan for etterverntiltak se ut?

Hva innebærer det at planen kan endres?

Kan ettervern bare gis til de ungdommene som har vært under omsorg?

>Hvilken instans skal bekoste ettervern for ungdom over 18 år?

Kan barneverntjenesten benytte seg av institusjoner til å utføre ettervernet?

Kan barneverntjenesten benytte seg av fosterforeldre til å utføre ettervernet?

Kan hybel hos fosterforeldre eller institusjon være et godt etterverntiltak?

I vår stor grad sikrer disse bestemmelsene ettervernet?

Vårt lovverk på ettervernsområdet har gjennomgått flere endringer opp gjennom årene. En gjennomgang av dette kan du lese i Storø, Jan (2009): Fra eftertilsyn til overgang og selvbestemmelse. Tidsskriftet Norges barnevern, nr. 3/2009

En annen side ved lovverket som det kan være interessant å se nærmere på er om det gir sterke nok føringer for ettervernet. Landsforeningen for barnevernbarn har i mange år krevet at det innføres en rettighet til ettervern, uten å få gjennomslag for dette. Internasjonalt har det vært dokumentert at et svakt lovverk på dette området fører til at unge får svært varierende ettervern og ikke god nok hjelp (Mendes, P & Moslehuddin, B.: (2006): From Dependence to Interdependence: Towards better Outcomes for Young People Leaving State Care. Child Abuse Review, Vol 15, 110-126)